தனி மரம் தோப்பாகாது!

தனி மரம் தோப்பாகாது என்று கூறுவார்கள். ஆனால், தோப்பானாது தனி மரத்திலிருந்து விளையும் விதைகளில் இருந்து தான் உருவாகிறது. அதுபோல தான், நீ தனி ஒருவனாய் இருக்கின்றாய்

Read more

பதிலுக்கு பதில்! | Kavithai kuzhal

பதிலுக்கு பதில் என ஆரம்பித்து பிரிவு என்ற நிலை உருவாகி விடக்கூடாது. விட்டு கொடுங்கள்… –  கவிதை குழல். கவிதை விளக்கம்: ஒரு மனிதன் தனது சந்ததியை

Read more