கணவனின் அன்பு!

கணவனின் அன்பு! ஆறு ஆறு அச்சு இருட்டு ஆகி போச்சு எங்க புள்ள நீ இருக்க விளக்கு வைக்க நேரம் ஆச்சு வேல முடிஞ்சி உடல் களைப்போட

Read more

கல்வி பயணம்!

கல்வி பயணம்! சில சிரிப்புகள் சில எதிர்பார்ப்புகள் சில கற்றல்கள் சில சிந்தனைகள் சில செயல்கள் சில அனுபவங்கள் சில நினைவுகள் இவை எல்லாம் கலந்திருக்கிறதே கல்வி

Read more